Home Page     logo            Mohammad Rashidi  
      About Me      
      Contact Me      
      Poems      
                                                           
        My Photos   btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn  
      My Friends   btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn  
      My Work   btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn  
      My Trips   btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn btn  
                                                           
    استعفا  
    Ax002                                
     

  بدین وسیله من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم و مسئولیتهای یک کودک هشت ساله را قبول می کنم .
می خواهم به یک ساندویچ فروشی بروم و فکر
کنم که آنجا یک رستوران پنج ستاره است .
می خواهم فکر کنم شکلات از پول بهتر است،
چون می توانم آن را بخورم !
می خواهم زیر یک درخت بلوط بزرگ بنشینم و
با دوستانم بستنی بخورم .
می خواهم درون یک چاله آب بازی کنم و
بادبادک خود را در هوا پرواز دهم .
می خواهم به گذشته برگردم، وقتی همه چیز
ساده بود، وقتی داشتم رنگها را،جدول ضرب را و شعرهای کودکانه را یاد می گرفتم، وقتی نمی دانستم که چه چیزهایی نمی دانم و هیچ اهمیتی هم نمی دادم .
می خواهم فکر کنم که دنیا چقدر زیباست و
همه راستگو و   خوب هستند .
می خواهم ایمان داشته باشم که هر چیزی
ممکن است و می خواهم که از پیچیدگیهای دنیا بی خبر باشم .
می خواهم دوباره به همان زندگی ساده خود
برگردم، نمی خواهم زندگی من پر شود از کوهی از مدارک اداری، خبرهای ناراحت کننده، صورتحساب، جریمه و ..
می خواهم به نیروی لبخند ایمان داشته
باشم، به یک کلمه محبت آمیز، به عدالت، به صلح، به فرشتگان، به باران، و  به ...

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                       
          Rashidi.ir ©2007     by: Sejdeh